Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 5.7. – 11.7.

 

Liturgický kalendář:

5.7. – 5. po Duchu Svatém / Cyril a Metoděj, věrozvěstové, apoštolové Slovanů 6. 7. Mistr Jan Hus, mučedník 7.7. Vilibald, biskup a misionář 8.7. Kilián, biskup, misionář a mučedník 11.7. Benedikt z Nursie, opat

 

Myšlenka na týden:

„Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.“ Mistr Jan Hus, Řeč o míru

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, prosíme za náš svět. Dávej nám všem dary Ducha Svatého, ať v něm a skrze něho můžeme žít. Nauč nás vnímat krásu, dobro a lásku ve všem, co nás obklopuje. Otevři náš duchovní zrak, ať žasneme a děkujeme ti za nekonečnou milost bytí.

 

Stvořiteli veškerenstva, oslavujeme tě za tvé věrné svědky Cyrila a Metoděje. Dej nám jejich vytrvalost a moudrost, abychom zasévali do lidských srdcí tvé životodárné Slovo.

 

Veliký Bože, velebíme tě za tvého věrného svědka Mistra Jana Husa. Prosíme o víru a nasazení pro tvou Pravdu, abychom i my byli ochotní pro Krista trpět a přinášet oběti jako Mistr Jan.

 

Věčný Bože, prosíme tě za dětské tábory a různá setkání, která budou přes léto probíhat v naší církvi i mimo ni. Požehnej všem, kteří je organizují i dětem a mladým lidem, kteří se jich budou účastnit.

 

Dobrý Bože, prosíme tě, ochraňuj všechny poutníky na jejich cestách. Dopřej jim prožít čas klidu a odpočinku.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme tě za červencové Setkání křesťanů v rakouském Grazu. Dej, ať je naplněné Duchem jednoty, lásky a naděje. Požehnej všem účastníkům i organizátorům.

 

3) Tento týden se modleme s Martinem Lutherem:

„Bože, milý Otče, Ty jsi všechny, kteří se na Tebe spoléhají, osvítil a vyučil svým svatým Duchem. Dej nám, prosíme, abychom skrze Tvého Ducha získali i pravé porozumění. Potěšuj nás skrze něj po všechny časy. Naplň nás jeho silou. Prosíme Tě skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Duch Boží. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, přeji vám krásné a požehnané léto, Boží ochranu na všech vašich cestách a pokoj Páně, ať nás provází. 

Modlitby začnu posílat opět v září, v Duchu a v modlitbách jsme ale nadále spolu.

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz