Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 31.5. – 6.6.

 

Liturgický kalendář:

31.5. – Seslání Ducha Svatého - Letnice

1.6. Justín Martýr, mučedník

2.6. Marcelin a Petr, mučedníci

5.6. Bonifác, biskup a mučedník, apoštol Germánů

 

Myšlenka na týden:

„Kdo poznal v Duchu svatém lásku Boží, nemá ve dne v noci pokoje, a i když jeho tělo už nemůže a chce si lehnout na lůžko, i na lůžku se neúnavná duše vší silou žene k Bohu, svému Otci. Pán nás spříznil se sebou. - Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás. (J 17,21) – Tak z nás Pán Duchem svatým činí jedinou rodinu s Bohem Otcem.“ Stařec Silván z Athosu

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Nekonečný Bože, žijeme zde na zemi, abychom dosáhli věčnosti. Proměňuj nás v Duchu Svatém pro tvé království.

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ Pane, sešli nám do srdcí Ducha Svatého, Ducha pravdy, ať je v nás a my v něm. Děkujeme ti za tuto milost a toužebně očekáváme Boží přítomnost v Duchu Svatém.

 

Duchu Svatý, staň se jediným Vůdcem a Světlem našeho bytí. Sestup k nám, buď přítomen jako věrný spolupoutník v našich radostech i bolestech a udělej si domov v našich vnitřních chrámech navěky.

 

Dobrý Bože, prosíme tě za naši synodu duchovních, požehnej svému lidu, dávej růst lásce a jednotě v našem společenství, veď nás v moudrosti Ducha Svatého.

 

2) Modlitby z NO:

Věčný Bože, vdechni život, lásku a svého Ducha do našeho společenství. Ať se naše náboženské obce opět zazelenají životem a stanou se domovem pro všechny, kteří hledají tebe.

 

3) Tento týden se modleme s Hildegardou z Bingenu:

„Ó plameni Ducha Utěšitele, živote života každého stvoření, svatý jsi, oživuješ tvary.

Svatý jsi, pomazáváš nebezpečné zlomeniny, svatý jsi, očišťuješ odpudivá zranění.

Ó průduchu svatosti, ó plameni lásky, ó sladká chuti v tělech a tresti srdcí v dobré vůni ctností.

Ó průzračný prameni, v němž se zračí, jak Bůh shromažďuje zatoulané a hledá ztracené.

Ó štíte života a naději ve sjednocení všech údů, ó páse ctnosti, uveď do spásy blahoslavené.

 Střež ty, kdo jsou uvězněni nepřítelem a uvolni pouta těch, které si božská síla přeje spasit.

Ó nejmocnější cesto, která pronikáš vším ve výšinách i na zemi a v každé propasti, ty vše sjednocuješ a shromažďuješ.

Díky Tobě oblaka plují, vzduch se vznáší, kameny mají vláhu, vody vyvádějí potůčky a země se potí bujnou zelení.

Ty vždy vyučuješ učené, dotekem Moudrosti naplněné radostí.

Chvála buď tedy Tobě, který jsi zvukem chvály a radostí života, nadějí a nejmocnější ctí, který uděluješ dary světla.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Duchu Svatý, přijď. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám všem krásné a naplněné dny, milost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem. 

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz