Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 29.11. – 5.12.

 

Liturgický kalendář:

29.11. – 1. neděle adventní

30.11. Ondřej, apoštol Páně / Matěj z Janova, reformní kazatel 4.12. Jan Damašský / Barbora, mučednice

 

Myšlenka na týden:

„Řekni mi, ó křesťane, žádám tě, řekni mi, nemohl si Král nebes, Kristus, vybrat pro své narození v těle vznešené a překrásné obydlí? ... Jako překrásný palác si vybral jeskyni a jako drahocennou kolébku jesle zvířat, aby nás naučil svým příkladem nehledat v tomto světě ani bohatství, ani slávu, ale zůstat jako poutníci a cestovatelé v cizí zemi, kteří hledají nebeskou vlast, pro kterou jsou stvořeni.“ Tichon Zadonský

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, děkujeme ti za čas adventní: čas pokoje, čas světla, čas modlitby a čas smíření. Žehnej nám, ať nastávající čas prožijeme v lásce, pokání a opravdovém očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

 

Mocný Bože, jak veliká a nekonečná jsou tvá zaslíbení. Děkujeme ti, že tvůj Syn sestoupil z nebeské slávy na tuto zemi a narodil se jako bezbranné dítě v Betlémě. Oslavujeme ho, vzýváme, klaníme se mu a prosíme, aby celý svět přijal jeho evangelium lásky a pokoje.

 

Stvořiteli náš, ty jsi Vládce míru a pokoje, prosíme tě, sešli pokoj na celou naši Zemi, do všech národů a všech lidských srdcí. Ať utichne každá nenávist, každá zloba a každý konflikt. Dej, ať politici nacházejí způsoby řešení mírovou cestou a dialogem.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme tě za vládu, aby měla moudrost a Boží vedení, jak se zachovat v této koronavirové době.

Prosíme také za všechny lékaře a zdravotní sestry, abys jim pomáhal a podporoval je.

Pane, prosíme tě za všechny osamělé lidi, kteří jsou kvůli epidemii zavření doma, nebo v domovech důchodců a trpí smutkem a samotou.

Pane, prosíme také za to, aby lidé, kteří neznají Tebe a Pána Ježíše, je v této nelehké době začali hledat.

 

3) Tento týden se modleme s Anselmem Grünem:

„Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Přijď, Pane Ježíši. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám všem milostiplný a požehnaný advent, přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem. 

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshhodonin.cz

www.ccshbrno.cz