Zamyšlení a texty

Zpět

9.4.2020 - F.Tichý - Památka Poslední večeře

PAMÁTKA  POSLEDNÍ  VEČEŘE     - rodinné zastavení

 

Zpěv: Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán,

          On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát.

          (Ve zpěvníku č. 311, nezpěváci mohou recitovat)

 

Milost a pokoj od Boha, našeho  Otce a Pána Ježíše Krista

buď se všemi námi, amen.

Než se budeme modlit a naslouchat Božímu slovu, vyznejme pokorně

Bohu svou slabost a nedostatečnost. Kéž odpouští náš hřích.

                             CHVÍLE TICHA

Modlíme se:  Náš Bože, učíš nás, že bez lásky naše všední skutky

nejsou nic. Prosíme, sešli svého Ducha a vlij do našeho života svou

lásku a svůj pokoj. Dej, ať dobře slyšíme slova Ježíše, našeho Pána.

 

                 ČTENÍ  Matouš kap. 26, 17-35

 

Zpěv: Kde je dobrota a láska, kde je dobrota, tam je také Bůh  (313)

 

Slyšeli jsme ustanovení Ježíšovy Poslední večeře s učedníky.  Dává ho

i nám, abychom takto slavili jeho památku a připomínali si cestu oběti, kterou na sebe vzal i pro nás. Kéž je tu s námi a požehná nám.

         (Láme se chléb a podává, může být kvašený i nekvašený,

          víno bílé i červené, v jednom kalichu i více sklenkách,

          se slovy: Pán s tebou)

 

Přímluvy: Uč nás Pane mít tvou lásku ke všem lidem. 

                                                                               (Smiluj se nad námi)

                 Veď nás k věrnosti víry a k jednotě tvé církve.   ( …)

                 Posiluj a potěšuj všechny slabé, zraněné, opuštěné, ponížené.

                  Uzdravuj naše nemocné.

                  Naplňuj svět svým odpuštěním a pokojem.

Modlitba Otče náš

 

Požehnání: Pán ať nám žehná, ode všeho zlého ochraňuje a vede

                   nás po cestách věčnosti. Amen

 

Zpěv:   Důvěřuj se v Pána, ó duše má, zvečera i zrána On ti pomáhá. (166)