Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

srdečně vás všechny zdravím po prázdninách a opět vás zvu ke společným modlitbám. Pro svět a celé stvoření je každá modlitba velikým požehnáním. Pravidelné ztišení zároveň přináší naší duši spojení s Bohem, světlo a mír v srdci.

Zasílám vám modlitby na týden 17.9. – 23.9.

 

Liturgický kalendář:

17.9. – 16. po Duchu Svatém / Hildegarda z Bingenu, abatyše a pomocnice chudých / Cyprián z Kartága, biskup a mučedník 21. 9. Matouš, apoštol Páně a evangelista

 

Myšlenka na týden:

„Náš poklad je v našem srdci. Tuhle myšlenku dětem zdůrazňujte, aby si na ni vzpomněly, když bez ustání vyžadují nové věci pro zábavu.“ Guy Gilbert

 

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, na prahu nového školního roku tě prosíme za všechny žáky a studenty, požehnej jim v jejich snaze získávat nové vědomosti a dej jim světlo pravé moudrosti.

 

Boží Jednoto, zpíváme tvou tichou píseň o třpytivých dálavách a hvězdných prostorech. Povzbuzuj nás, abychom všude šířili naději života, abychom ve společnosti zastávali hodnoty dobra a lásky a abychom svět provoněli aromatem evangelia.

 

Věčný Bože, Stvořiteli radosti, kolikrát jsme klopýtli a kolikrát zhřešili před tvou tváří? Kolikrát jsme tě zapřeli a kolikrát znesvětili tvé jméno? Kolikrát jsme oloupili lidi o důvěru v tebe a kolikrát jsme na tebe zapomněli? Tvůrce veškerenstva, jak je vysoko nebe nad zemí, tak nezměrná je odpouštějící síla tvé lásky k nám.

 

Milosrdný Bože, prosíme tě, ať lidstvo zmoudří a nežene se do nových válek a konfliktů. Ať jsme všichni tví, jako tvé moudré děti. Prosíme tě za mír pro Ukrajinu i pro celý svět. 

 

2) Modlitby z NO:

Věčný Bože, prosíme Tě za církev, aby žila a dýchala jako tělo Kristovo pod vládou Tvého Svatého Ducha. Žehnej všem našim obcím a společenstvím, ať v nich roste život, trvalá radost a oslava Tvého svatého jména.

 

3) Tento týden se modleme s Karlem Barthem:

„Hospodine, Bože náš, milý náš Otče v Pánu Ježíši Kristu. Marně mluvíme sami se sebou, jestliže jsi ty dříve s námi nepromluvil. Nemůžeme ti vzdát žádnou opravdovou chválu, nevložíš-li ji sám do našich srdcí a na naše rty, jestliže neučiníš ke své chvále celý náš život, všecky naše myšlenky, slova i činy. Prosíme tě, abys tak učinil. A prosíme tě za všecko křesťanstvo a celou církev na zemi. Dej jí, ať tě lépe, upřímněji, mocněji chválí než dosud. Prosíme tě, aby sis připravil v celém zmateném, rozdvojeném a souženém lidstvu novou chválu, když dáš mocně poznat své milosrdenství mezi těmi, kteří tě vzývají, i mezi těmi, kteří v temnotě jdou vlastní cestou. Mimo tebe nemáme žádného pomocníka.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Bůh je láska. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme. Propojme svou modlitbu s čistou bdělostí, duchapřítomností.)

 

Přeji vám pokojné dny naplněné láskou, milosrdenstvím a nadějí, přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem.

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz