Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zvu vás ke společným modlitbám. Pro svět a celé stvoření je každá modlitba velikým požehnáním. Pravidelné ztišení zároveň přináší naší duši spojení s Bohem, světlo a mír v srdci.

Zasílám vám modlitby na týden 9.6. – 15.6.

 

Liturgický kalendář:

9.6.  3. po Duchu Svatém / Efrém Syrský, teolog a poustevník 10.6. Vyhlazení Lidic, vzpomínka 11.6. Barnabáš, misionář, spolupracovník ap. Pavla 12.6. Karel Farský, patriarcha a zakladatel CČS(H) 15.6. Vít, mučedník

 

Myšlenka na týden:

„Kdo je schopen důkladně pochopit jediné Tvé slovo, Pane? Mnohem více z něho opomíjíme, než chápeme, tak jako žíznivý člověk, který pije vodu z pramene. Boží slovo ukazuje rozmanitou podobu, v závislosti na schopnosti poznávajících. Pán totiž ozdobil své slovo rozličnou krásou, aby každý, kdo je zkoumá, mohl vidět to, co ho okouzluje. Ve svém slově Pán skryl mnohotvárné bohatství, aby každý z nás mohl v tom, o čem rozjímá, nalézt pro sebe užitek.“ Efrém Syrský

 

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, prosíme tě za všechny nemocné, strádající a za ty, kdo trpí tělesně i duševně. Ať pociťují teplo tvé milující ruky, ať neztrácejí naději a víru. Dopřej jim, Pane, uzdravení skrze modlitby těch, kteří na ně myslí.

 

Nekonečný, prosíme za pronásledované křesťany ve světě, dej jim svobodu vyznávat, že ty jsi Bůh a Ježíš Kristus je tvůj Syn a náš Spasitel. Dej jim Svatého Ducha, ať je chrání a provází.

 

Milosrdný Bože, z hloubky srdce tě prosíme za válkou postižené oblasti ve světě. Úpěnlivě tě prosíme za mír na Ukrajině, v Izraeli, v Gaze, v Jemenu, v Sýrii a všude jinde, kde v této chvíli umírají nevinní lidé, nevinné oběti a nevinné děti. Pane, osuš slzy trpících, ujmi se pronásledovaných, zastav každé krveprolévání a do nebe volající zlo.

 

Jediný, prosíme tě za spásu a světlo pro všechny zraněné na duši, pro kající, pro ty, kdo tě toužebně hledají, ty jsi Bůh milosrdenství – Kyrie eleison!

 

2) Modlitby z NO:

Moudrý Bože, prosíme tě za naše společenství a naše sbory. Žehnej jim, ať rostou ve víře. Ať přijímáme nové lidi s láskou a otevřeným srdcem. Prosíme tě také za děti, nechť v našich sborech mají své trvalé místo.

 

3) Modlitba z tradice:

„Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého tvoření, tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce, prosíme tě: Odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.“ kající modlitba z liturgie podle Karla Farského

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Buď vůle tvá! (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme. Propojme svou modlitbu s čistou bdělostí, duchapřítomností.)

 

Sestry a bratři, můžete mi posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám krásné a požehnané dny naplněné odvahou, milosrdenstvím a nadějí, přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem.

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz